Regulamin sklepu

§ 1. Definicje

Sprzedawca – MACHEM SP Z O O z siedzibą pod adresem: Witosa 1, 56-100 Wołów, wpisany, do rejestru przedsiębiorców w bazie CEDIG: NIP: 9880279363.

Zamawiający:

a) Osoba fizyczna nabywająca towary w celach niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, zgodnie z przepisami Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176).

b) Przedsiębiorca nabywający towary w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego.

§ 2. Postanowienia ogólne

Każda osoba składająca zamówienie zobowiązana jest zapoznać się z regulaminem.

Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku przestrzegania w nim zawartych zasad i postanowień. Przy zakładaniu konta lub składaniu zamówienia telefonicznie, drogą elektroniczną lub osobiście w siedzibie firmy przyjmuje się, że Zamawiający zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego warunki.

§ 3. Zakupy

Sprzedawca świadczy usługę sprzedaży nowych płynów niskokrzepliwych oferowanych w sklepie internetowym. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe podanie adresu dostawy, numeru telefonu lub danych osobowych Zamawiającego. Koszty wynikłe z podania błędnych informacji ponosi Zamawiający, zwłaszcza w przypadku przeadresowania paczki lub nieterminowego jej odbioru. Zamawiający zobowiązuje się do podania aktualnego adresu e-mail oraz do utrzymania skutecznego kontaktu ze Sprzedawcą po złożeniu zamówienia.

Cena zawarta w umowie jest ceną ostateczną, wyrażoną w polskich złotych i zawiera podatek VAT oraz wszelkie inne opłaty. Na życzenie Zamawiającego, Sprzedawca wystawia faktury VAT, którą to fakturę wysyła wraz z zakupionym towarem.

Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 10 dni roboczych. Okres ten może ulec wydłużeniu w przypadkach, na które Sprzedawca nie ma wpływu, takich jak opóźnienie w dostawie substratów lub awaria urządzeń związanych z produkcją, itp.

Sprzedawca informuje Zamawiającego niezwłocznie o wszelkich zmianach w zamówieniu. Informacje te są wysyłane na adres e-mail podany przez Zamawiającego.

§ 4. Ceny i metody płatności

Ceny towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.

Klient może wybrać jedną z następujących metod płatności:
• Przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w przypadku tej metody płatności realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia, a wysyłka zostanie dokonana po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia).
• Płatność gotówką przy odbiorze (w przypadku tej metody płatności realizacja Zamówienia oraz jego wysyłka zostaną rozpoczęte po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu go).
• Płatność elektroniczna (w przypadku tej metody płatności realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia i po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji o dokonanej płatności przez Klienta z systemu agenta rozliczeniowego, a wysyłka zostanie dokonana po skompletowaniu Zamówienia). Operatorem płatności elektronicznych jest BlueMedia S.A., a obsługiwane karty płatnicze to: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.
• Płatność kartą (obsługiwane karty to: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro). W przypadku zwrotu środków za transakcję dokonaną kartą płatniczą, Sprzedawca dokonuje zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Sprzedawca informuje Klienta na stronach internetowych Sklepu o terminie płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w wyznaczonym terminie, o którym mowa powyżej, Sprzedawca, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z określeniem stosownego terminu, może odstąpić od Umowy zgodnie z art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 5. Wysyłka i odbiór zamówień

Zamówienia przygotowywane są przez Sprzedawcę po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego i zaksięgowaniu wpłaty na firmowym koncie.

Wysyłka zamówień odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Podczas składania zamówienia, Zamawiający wybiera formę płatności i dostawy.

§ 6. Zwrot i wymiana

Każdy Zamawiający będący konsumentem zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu towaru bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Towar nie może być zniszczony ani używany. Sprzedawca uznaje za nieużywane produkty, które nie wykazują żadnych śladów użytkowania (nienaruszona plomba, brak rys lub wgnieceń itp.).

Zwrot towaru powinien być dokonany za pomocą przesyłki kurierskiej na adres sklepu podany w danych kontaktowych, wraz z podpisanym pisemnym oświadczeniem Zamawiającego o odstąpieniu od umowy oraz oryginalnym paragonem, potwierdzeniem przelewu lub wyciągiem z karty kredytowej dotyczącym rezygnacji z towaru lub wymiany.

W przypadku zwrotu towaru, pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 10 dni roboczych za pomocą przelewu bankowego na konto wskazane przez Zamawiającego.

Koszty odesłania towaru ponosi Zamawiający. Towar odesłany za pobraniem nie zostanie odebrany.

§ 7. Rękojmia

Sprzedawca odpowiada za towary dostępne w Sklepie zgodnie z przepisami prawa, w szczególności na podstawie ustawy – Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) – Rękojmia za wady.

Zamawiający może korzystać z uprawnień wynikających z rękojmi na podstawie dowodu zakupu, takiego jak paragon, faktura, potwierdzenie przelewu lub wyciąg z karty kredytowej.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jeśli wada fizyczna zostanie zauważona przed upływem dwóch lat od daty nabycia – dostarczenia towaru.

Zamawiający powinien zgłosić wadę uzasadniającą roszczenia z tytułu rękojmi najpóźniej w ciągu roku od jej zauważenia.

Jeżeli Zamawiający ujawni wady fizyczne towaru, powinien niezwłocznie skontaktować się z naszym Sklepem, korzystając z danych kontaktowych podanych w regulaminie, a następnie odesłać towar na adres wskazany w danych kontaktowych.

Do odsyłanego towaru należy dołączyć podpisane pisemne oświadczenie z opisem wykrytej wady oraz kopię paragonu, potwierdzenie przelewu lub wyciąg z karty kredytowej. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania towaru. Towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na towar wolny od wad. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie będzie możliwa (np. w wyniku wyczerpania towaru), Sprzedawca ustali termin realizacji zamówienia, zwróci Zamawiającemu równowartość ceny produktu lub zaoferuje nabywcy inny towar.

Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.

§ 8. Postanowienia końcowe

Obsługa Sklepu zobowiązana jest udzielać wszelkich potrzebnych informacji związanych z zakupami w sklepie internetowym.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie bez wcześniejszego informowania o tym klientów.

Akceptując regulamin, Zamawiający potwierdza, że zapoznał się z opisem towaru i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń co do jego jakości, kompletności i funkcjonalności. Jednocześnie świadom jest, że opakowania produktów mogą różnić się od tych przedstawionych na zdjęciach.

Do zakupionych towarów stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.), przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93).

Ewentualne spory wynikające z umowy będą rozstrzygane polubownie.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Shopping Cart
Scroll to Top